Játékszabály

ÁLTALÁNOS KÖZÖSSÉGI MÉDIA NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Jelen feltételek szabályozzák az ADAMO-HAMMOCK Kft. (továbbiakban „Szervező”) által a https://www.facebook.com/ADAMO.Hammock és a https://www.instagram.com/adamo_hammock/ ,valamint az https://adamohammock.com/nyeremenyjatek/ oldalon keresztül lebonyolított promóciókat, játékokat, illetve sorsolásokat (továbbiakban „Játék”). A feltételek nem vonatkoznak olyan promóciókra, játékokra, amelyeket Facebook applikációval vagy adatbeviteli űrlappal bonyolít le a Szervező.

AKTUÁLIS NYEREMÉNYJÁTÉK:

Időtartama: 2024.06.24-30.

Sorsolás dátuma: 2024.07.02.

Játék menete:

A játékban azok vesznek részt, akik az https://adamohammock.com/nyeremenyjatek/ oldalon kitöltik az űrlapot és feliratkoznak az Adamo-Hammock hírlevelére. Egy e-mail cím csak egyszer vehet részt a játékban. A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen fogjuk értesíteni a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Nevüket az Adamo-Hammock Facebook és Instagram oldalán is közzétesszük.

A feliratkozók közül 2 fő nyertest sorsolunk, akik a következő nyereményt nyerhetik meg (1. főnyeremény 1 fő, 2. nyeremény 1 fő)

  1. Főnyeremény :2 éjszaka a Balalake Resort Apartmanhotelbe Deluxe Apartmanba 2 felnőtt + 2 gyermek részére, reggeli bekészítéssel, plusz egy egész napos családi belépő a Family Parkba. ( a nyeremény felhasználhatósága a Balalake Resorttal egyeztetett időpontban lehetséges)
  2. Nyeremény : 1 db Adamo Junior hinta

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Játék szervezője az ADAMO-HAMMOCK Kft. A Játék során a Játékosok a Szervező ADAMO-HAMMOCK Kft.-vel kerülnek jogviszonyba.

A Szervező adatfeldolgozóként és alvállalkozóként a Játék lebonyolításához az ID-Pentacom Kft-t (1061 Budapest, Anker köz 2-4., továbbiakban: Ügynökség) veszi igénybe.

A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Játék promóciós játéknak minősül.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A játékos a játékban való részvételével egyidejűleg és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a játékban részt kíván venni, jelen játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.

2.2. A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy, aki nem esik a jelen Szabályzatban meghatározott Játékból kizárt személyek körébe (a továbbiakban: Játékos).

2.3. Szervező kizárólag azoknak a Játékosnak a Játékban való részvételét tekinti érvényesnek, akik a Játékban regisztrált saját Facebook vagy Instagram profiljukon keresztül vesznek részt, illetve amennyiben a játék Hírlevél feliratkozással jár együtt, abban az esetben saját e-mail címmel. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook vagy Instagram profillal, e -mail          címmel vesz részt a Játékban, a Játékból kizárható, illetve részére a Nyeremény nem kerül átadásra. A Szervező kizárja felelősségét más Facebook vagy Instagram profiljának Játékban való használatával kapcsolatos bármilyen kárért, jogkövetkezményért és jogsértésért.

2.4. Az http://adamohammock.com/nyeremenyjatek oldalon a Játékszabály elfogadása egyértelmű hozzájárulás a Szervező oldalán történő Hírlevél feliratkozáshoz. A meghirdetett Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a Feliratkozás.

3. KIZÁRÁS A JÁTÉKBÓL

3.1. A Játékban nem vehetnek rész az Ügynökség és a Szervező cég munkavállalói, a velük munkavégezésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, illetve a Játék lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok fenti közeli hozzátartozói.

3.2. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost,

a) aki nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és egyéb feltételeknek;
b) aki más személy jogait sértő vagy veszélyeztető módon vesz részt a Játékban;
c) aki más személy adataival visszaél a Játékban, vagy erre alapos gyanú merül fel;
d) aki a Játék internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
e) akivel szemben a Játék során csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel;
f) aki a Játékban valótlan, hamis adatot szolgáltat.

4. A PROMÓCIÓ LEBONYOLÍTÁSA, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

4.1. A Szervező időről időre Játékokat szervez a Facebook vagy Instagram oldalán a Facebook vagy Instagram oldalon történő posztolással és annak népszerűsítésével kapcsolatban. Ezen egyes Játékok speciális szabályait a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram poszt tartalmazza az alábbiak szerint:

a) A Játék kezdő és záró időpontja (dátum, óra, perc)
b) A Játékban való részvételre vonatkozó határidő (dátum, óra, perc)
c) A Játékban történő részvétel speciális feltételei, a Játék lebonyolításának speciális feltételei
d) A Játékban kisorsolásra kerülő Nyeremény megjelölése
e) Nyertesek kiválasztásának szempontjai (sorsolás, időbeliség, egyéb szempontok)
f) A Játék Nyereményei kisorsolásának időpontja (ha van sorsolás).

4.2. A Facebook és Instagram posztokban meghirdetett valamennyi Játékra a jelen Szabályzat alkalmazandó. Ha a jelen Szabályzat és a Játék Facebook és Instagram posztban meghirdetett feltételei között eltérés van, a Facebook és Instagram posztban meghatározott speciális feltételek alkalmazandók. Azokban a kérdésekben, amelyeket a Játékot meghirdető Facebook és Instagram poszt nem rendez, a jelen Szabályzat alkalmazandó.

4.3. A Játékban történő részvétel speciális feltételeit a Játékot meghirdető Facebook és Instagram poszt tartalmazza. Ha a Játékot meghirdető Facebook és Instagram poszt másként nem rendelkezik, egy Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban. Minden olyan Játékra történő jelentkezés, amely nem érkezik be a Játékot meghirdető Facebook és Instagram posztban meghatározott határidőig, vagy nem a jelen Szabályzat vagy a Játékot meghirdető Facebook és Instagram poszt rendelkezéseivel összhangban történik, nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

4.4. A műszaki hibából adódó, be nem érkezett Játékra jelentkezések nem jogosítanak fel a Játékban való részvételre. Automata rendszer (pl. robotok és hasonlók) Játékban, Játékra jelentkezésre és részvételre való használata tilos, az azzal történő Játékra jelentkezés és Játékban való részvétel érvénytelen.

5. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS, A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. Sorsolásos Játék

Ha a Játék az azt meghirdető Facebook vagy Instagram poszt alapján sorsolásos Játék, a Nyertes az összes érvényesen jelentkező és a Játékban résztvevő Játékosok közül kerül kisorsolásra a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram posztban meghatározott időpontban, ennek hiányában legkésőbb a Játék záró időpontját követő 5. munkanap végéig.

A sorsolás az Ügynökség irodájában (1061 Budapest, Anker köz 2-4.) történik automatikus, online, a véletlenszerűség elvén működő számítógépes sorsolóprogrammal.

A sorsoláson háromtagú sorsolási bizottság vesz részt. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül rögzítésre. A sorsolás nyilvános. A sorsoláson közjegyző nem vesz részt, közjegyző részvétele a sorsoláson nem kötelező.

A sorsolást a számítógép sorsolóprogramja végzi a Játékosok Facebook vagy Instagram felhasználónevéből véletlenszerű módon. A sorsolás céljára a Szervező készít a Játékosok felhasználónevéből egy elektronikus listát, ezen listából történik a sorsolás.

Egy játékos maximum 1 db Nyereményt nyerhet.

A Szervező a Játékban további 1 pótnyertest is sorsol minden egyes Nyeremény vonatkozásában. A pótnyertes akkor lép a nyertes Játékos helyébe, ha a nyertes Játékos:

a) kizárásra kerül a Játékból;
b) Nyereményét nem veszi át a Nyeremény átvételére jelen szabályzat szerint nyitva álló határidőn belül.

5.2. Nem sorsolásos Játék

A Szervező olyan Játékokat is szervez, amelyek esetében a Nyertes Játékosok nem sorsolással kerülnek kiválasztásra, hanem más szempontok szerint, amelyek az alábbiak lehetnek, és az adott Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram posztban kerülnek megjelölésre:

A) Időbeli sorrend: Ha a nyereményeket a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram poszt alá hozzászólást író első meghatározott számú Játékos kapja (amely szám a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram posztban kerül megjelölésre), akkor a Nyertes(ek) azok a Játékosok lesznek, akiknek a hozzászólása a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram poszt alatt ezen meghatározott időbeli sorrendben feltűnik. A Szervező a Nyerteseket a Játék záró időpontját követően a Játékot meghirdető posztban megjelölt időpontban, ennek hiányában legkésőbb a Játék záró időpontját követő 5. munkanap végéig határozza meg.

B) Kreativitás: Ha a Játékosoknak egy kérdést kell megválaszolniuk a Játékban, és ha a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram poszt alapján a Nyeremény(ek) odaítélése az alapján történik, hogy melyik a legjobb vagy legkreatívabb válasz, a Nyertes(ek) kiválasztása egy a Szervező által kijelölt, legalább 3 tagú zsűrivel történik. A zsűri döntése végleges és jogorvoslatnak helye nincs ellene. A zsűri a döntését a Játék záró időpontját követően a Játékot meghirdető posztban megjelölt időpontban, ennek hiányában legkésőbb a Játék záró időpontját követő 5. munkanap végéig hozza meg.

C, Feliratkozás esetén az e-mail címek között történő véletlenszerű választás.

5.3. A Nyertes értesítése

A Nyertesekkel a kapcsolatfelvétel és a Nyertesek Nyereményről való értesítése a Nyertesnek közvetlenül küldött Facebook vagy Instagram üzenettel vagy a feliratkozáshoz használt e-mail elérhetőségen keresztül történik az alábbi határidőben:

a) Sorsolásos Játék esetén a sorsolást követő 5 munkanapon belül.
b) Nem sorsolásos, időbeli elsőségen alapuló Játék esetén a Játék záró időpontjától számított 10 munkanapon belül.
c) Nem sorsolásos, a zsűri döntésén alapuló Játék esetén a zsűri döntésének meghozatalát követő 5 munkanapon belül.

5.4. A Nyeremény átadása

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást, nem sorsolásos, időbeli elsőségen alapuló Játék esetén a Játék záró időpontját, nem sorsolásos, a zsűri döntésén alapuló Játék esetén a zsűri döntésének meghozatalát követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét kizárólag a fent rögzített határidőn belül tudja biztosítani. A Játékos tudomásul veszi, hogy e határidő elteltét követően nem tarthat igényt a Nyeremény átvételére, és ezzel összefüggésben semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben, és a Szervező a Nyereményt a pótnyertesnek adja át.

A Nyeremény átadása érdekében Szervező felveszi a nyertes Játékossal a kapcsolatot a fentiekben meghatározott Facebook vagy Instagram üzenet küldésével, és egyeztet a Játékossal a Nyeremény átadását illetően. Ha a Facebook vagy Instagram üzenetben a nyertes Játékos nem érhető el, vagy nem adja meg a Nyeremény postázásához szükséges adatokat (Számlázási és szállítási név, cím, e-mail cím, telefonszám valamint a nyeremény könyveléséhez szükséges adatok: születési hely, idő, édesanyja neve, TAJ és adószám), és nem is veszi át a Nyereményt a fenti határidőben, akkor Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli azért, mert a Nyereményt nem tudta átadni, és a Szervező a Nyereményt a pótnyertesnek adja át.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, és a Nyeremény átvételére alkalmazandó fenti határidő leteltét követően a Szervező a Nyereményt a pótnyertesnek adja át.

A fenti rendelkezések a pótnyertesekre is alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a Nyereményt a pótnyertes sem veszi át, további pótnyertes kijelölésére nem kerül sor, a Szerveő a Nyereményt nem adja át, azt megtartja.

A Nyeremény átvehető személyesen vagy kérhető postai úton történő Nyeremény megküldés.

Személyes átvétel esetén a Nyereményt a nyertes Játékos személyesen, vagy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű (ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú által aláírt) magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott veheti át oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére a meghatalmazott bemutatja és átadja. A Szervező kizárja felelősségét azért, hogy a meghatalmazott a Nyereményt a nyertes Játékosnak átadja-e.

Postai Nyeremény kiküldés esetén a Játékos megadja a postai kézbesítési címet, ahova a Nyeremény kiszállítását kéri. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A nyertes Játékosoknak a Szervező az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat bekérő adatlapot küld e-mailben. Az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok megadása a Nyeremény nyertes Játékosnak való átadásának feltétele, ezen adatok megadása nélkül a nyertes Játékos a Nyereményt nem veheti át. A Szervező eltérő rendelkezés hiányában átvállalja a Nyereményt terhelő közterhek, adók, járulékok megfizetését a Játékostól.

5.5. A Nyereményre vonatkozó egyéb rendelkezések

A Szervező jogosult a Nyereményt bármikor megváltoztatni, azzal egyenértékű más Nyereményre cserélni. A Szervező nem garantálja, és azért helytállást, szavatosságot sem vállal, hogy az átadott Nyeremény teljes egészében megegyezik a Szabályzatban és a Játékot meghirdető Facebook vagy Instagram posztban megjelölt Nyereménnyel. A Játékos nem jogosult a Szervezővel szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt érvényesíteni abból eredően, ha az átvett Nyeremény bármiben eltér a Szabályzatban, a Facebook vagy Instagram posztban meghatározott Nyereménytől. A Facebook vagy Instagram posztban a Nyereménnyel kapcsolatban feltüntetett képek, információk, fotók csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek, és nem kötelezik a Szervezőt.

A Szervező nem felel azért, hogy a Nyeremény alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, a Szervező a Nyereménnyel kapcsolatban jogszavatosságot, kellékszavatosságot, jótállást, garanciát egyáltalán nem vállal, a Nyeremény működőképességéért, megfelelőségéért, használhatóságáért, biztonságosságáért, valamint azért, hogy a Játékos a megnyert Nyereményt annak átvételét követően a jogszabályoknak megfelelően használja-e, a felelősségét teljes egészében kifejezetten kizárja. A Szervező a Nyeremény átadására vállal kötelezettséget a jelen Szabályzat szerint, a Nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a nyertes Játékos a Nyeremény gyártójához fordulhat.

A Szervező jogosult a Nyereményt úgy átadni a nyertes Játékosnak, hogy azon akár a Szervező, akár más harmadik személy logója, reklám szlogenje vagy egyéb márkajelzése, megjelölése, marketing tartalma, anyaga, hirdetése, reklámja elhelyezésre kerül és így kerül a Nyeremény a Játékosnak átadásra. Ilyen esetben a Játékos a Játékban történő részvétellel vállalja, hogy ezen megjelöléseket nem távolítja el.

A Szervező jogosult arra, hogy a Nyeremény fizikai átadása helyett a Nyereményre vonatkozó, arra beváltható utalványt adjon át a nyertes Játékosnak. Ebben az esetben a Szervező a Nyeremény igénylésével, beváltásával, beválthatóságával, a Nyereményhez való hozzájutás határidejével, időtartamával, módjával, helyszínével és egyéb körülményeivel kapcsolatosan a nyertesnél vagy harmadik személynél jelentkező igények vagy károk esetére kifejezetten kizárja a felelősségét.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremények postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, a Játékban való részvételhez szükséges internetkapcsolat költségei) a Játékost terhelik.

6.2. A felhasználók a játékban történő részvételükkel teljes körű felelősséget vállalnak, hogy az általuk a Játékban küldött Facebook vagy Instagram hozzászólásban semmilyen módon nem sértik harmadik személyek jogait.

6.3. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező jogosult a Játékot saját döntése alapján és belátása szerint szüneteltetni, felfüggeszteni, félbeszakítani, lezárni Nyeremény átadása nélkül. A Játékosok a Szervező ilyen döntése ellen jogorvoslattal nem élhetnek. A Szervező ilyen esetben nem köteles a Játékot megismételni, azt folytatni.

6.4. A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játékban a saját kockázatára vesz részt. A Szervezőt a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a Játékkal érintett számítástechnikai rendszer működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék többi Játékosa által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli, ezekért a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja.

6.5. Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg időben a válasz, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető.

6.6. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com és a www.instagram.com weboldalt, a Játéknak teret adó Facebook vagy Instagram oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, a Facebook vagy Instagram leállása, meghibásodása, működésképtelensége, nem rendeltetésszerű működése estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.7. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről posztot tesz közzé Facebook vagy Instagram oldalán. A Szervező a jelen Szabályzatot a Facebook vagy Instagram oldalán teszi közzé. Szervező a jelen Szabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a megváltoztatott Szabályzatot közzéteszi a Facebook vagy Instagram oldalán, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.

6.8. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

6.9. A jelen Szabályzatra, a Játékra és az azzal kapcsolatos valamennyi jogvitára a magyar jogszabályok az irányadók és kizárólagosan a magyar bíróságok és hatóságok joghatósága alá tartoznak.

7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉK SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN

A jelen Szabályzattal érintett Játékban résztvevő Játékosok személyes adatainak kezelője a Szervező ADAMO-HAMMOCK Kft. A Játékra az ADAMO-HAMMOCK Kft. alábbi URL címen elérhető általános adatkezelési tájékoztatója vonatkozik: Adatkezelési tájékoztató
amely tartalmazza valamennyi további kötelező tájékoztatási elemet is, így különösen az adatfeldolgozókat és az adattovábbítás valamennyi címzettjét, az adatbiztonság érdekében tett intézkedéseket, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogaik érvényesítésének módját, az adatkezelő elérhetőségeit. Jelen Szabályzatban szereplő speciális adatkezelési tájékoztató tehát csak kiegészíti az általános adatkezelési tájékoztatót.

Ahol a jelen adatkezelési tájékoztató a fenti általános adatkezelési tájékoztatótól eltér, ott a jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazandó, egyebekben az általános adatkezelési tájékoztató az irányadó

Ha a jelen Szabályzat szerinti adatkezelési tájékoztatás eltér a fenti Honlapon szereplő adatkezelési tájékoztatótól, akkor a jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazandó.

7.1. Hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok

Ha a Játékos a Játékban részt vesz, azzal elfogadja a jelen Szabályzatot, továbbá önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játékban való részvétel, a Nyeremény átvétele és a Nyereményről való értesítés céljára megadott személyes adatait, így Facebook vagy Instagram felhasználónevét, nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint a Nyeremény megküldése céljából a nyertes Játékos címét a Szervező – a Játékos esetleges hozzájárulást visszavonó nyilatkozatának kézhezvételéig, de legkésőbb 5 éves polgári jogi elévülési időn belül – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kizárólag a Játékban való részvétel, a nyertes Játékos értesítése, a Nyeremény megküldése, átadása céljából felhasználhatja a Játékos által megismert fent hivatkozott adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak és jelen Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően. Ezen adatkezelés jogalapja a Játékos GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, a fenti személyes adatokat, ha azok nem szükségesek adójogi, számviteli vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítéséhez, és azokra egyéb jogszabályi megőrzési idő nem vonatkozik, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Szervező mint adatkezelő.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, bármikor visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban, indoklás nélkül, az alábbi címre küldött levélben: ADAMO-HAMMOCK Kft., 6647 Csanytelek, Pusztaszeri utca 2. vagy e-mailben a info@adamo.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

7.2. Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatok

A Szervező a nyertes Játékos Nyereménnyel kapcsolatos adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, a fent hivatkozott adatkezelési tájékoztatóban tételesen megjelölt személyes adatait (név, cím, születési név, anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám és számlavezető bank neve) is kezeli, ezen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi, adójogi kötelezettség teljesítése, megőrzési idejét pedig az adatkezelési tájékoztatóban részletesen meghatározott számviteli, adójogi jogszabályok határozzák meg.

7.3. A Játékosok adatvédelmi jogai

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Játékban részt vevő tudomásul veszi, hogy adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, valamint kérheti azok helyesbítését vagy törlését és jogosult egyéb jogai gyakorlására, amelyről részletes tájékoztatást a ADAMO-HAMMOCK Kft. honlapján elérhető, fent megjelölt adatkezelési tájékoztatóban talál.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelés időtartam lejártát követően tud eleget tenni.

7.4. Adatfeldolgozók

A Szervező az Ügynökséget adatfeldolgozóként igénybe veszi a Játék lebonyolításában, az Ügynökség feladata a Szervező nevében és megbízásából eljárva a Játék lebonyolítása, a Játékosokkal való kapcsolattartás a Játék időtartama alatt, a Játékosok értesítése a nyereményről és a Játékkal kapcsolatos egyéb információkról, a nyeremény Játékosnak történő átadásával kapcsolatos ügyintézés. Az Ügynökség a Játékosok valamennyi, Játék céljára megadott és keletkezett személyes adatához hozzáfér és azokat a Szervező ADAMO-HAMMOCK Kft. megbízásából és nevében, adatfeldolgozóként kezeli.

Budapest, 2023. április 14.